Logo
Ispiši ovu stranicu

Održana 4. sjednica lepoglavskog Gradskog vijeća

Elektroničkim putem održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave. Prihvaćena su mjerila sufinanciranja smještaja djece u dječje vrtiće i sufinanciranje djelatnosti čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju obavljaju obrti za 2022. godinu. Njima je utvrđeno da će ekonomska cijena redovnog primarnog 10-satnog programa u Dječjem vrtiću Lepoglava iznositi 1.300 kuna pri čemu će se sudjelovanje roditelja, korisnika usluga, utvrditi prema njihovim materijalnim mogućnostima te će se mjesečna participacija za jedno dijete kretati u iznosu od 428 do 650 kuna. Za drugo dijete plaćat će se upola manji iznos, a za treće i svako sljedeće dijete roditelji će u cijelosti biti oslobođeni plaćanja. Upola manja cijena od iznosa redovitog programa plaćat će se za dijete sa smetnjama u razvoju, za dijete roditelja invalida Domovinskog rata i za dijete samohranog roditelja. Mjerilima je utvrđeno da se za sufinanciranje pohađanja redovitog programa u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad može odobriti sufinanciranje u visini od 710 do 932 kune. Na sjednici su prihvaćene i izmjene Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave kojom su utvrđeni iznosi jednokratne gradske novčane potpore za novorođeno dijete. Tako će se za prvo dijete u obitelji isplaćivati jednokratna novčana potpora u visini od 1.500, za drugo dijete 2.000, za treće 2.500, za blizance 7.000, a za trojke, i više djece, 10.000 kuna. Grad Lepoglava će povodom obilježavanja Dana grada, zaslužnima dodijeliti gradska priznanja. Dobiti će ih DVD Višnjica, Nada Kuća, Milan Boršćak, obrt Maček transporti za i posthumno vlč. Dragutin Joč za životno djelo.
Copyright © 2018. VTV Televizija.